OCD: tvangstanker/tvangshandlinger

Mennesker, som lider af OCD (Obsessioner = tvangstanker, Compulsioner = tvangshandlinger, Disorder = forstyrrelse/sygdom), oplever ubehagelige tanker, som på tvangsmæssig vis trænger sig på, eller føler sig drevet til gentagne gange at udføre bestemte ritualer eller handlinger.

Selvom OCD- ramte oftest er bevidste om, at tvangstankerne og -handlingerne er meningsløse, kan symptomerne alligevel være vanskelige at kontrollere, pinefulde og meget forstyrrende i dagligdagen.

OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne. OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og -handlinger.

OCD er en lidelse med mange forskellige former for tvangstanker og -handlinger, og derfor varierer sygdomsbilledet også meget fra person til person.

Tvangstanker (obsessioner) er idéer, tankeforestillinger eller indskydelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen på en ensartet måde. Det drejer sig oftest om frygt for at skade sig selv eller andre, frygt for smitte/kemikalier, overdreven tvivl og behov for orden/symmetri. Tankerne er næsten altid pinefuldt generende og uhyre svære at modarbejde.

Tvangshandlinger og ritualer (compulsioner) er tilbagevendende handlinger, der udføres efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af tvangstanker. De hyppigste tvangshandlinger er vaske/rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), tælleritualer og ordens-/symmetriritualer. Nogle har udelukkende tvangstanker, andre næsten ‘kun’ ritualer, men oftest er det en kombination af begge dele.

Behandling af OCD med Kognitiv adfærdsterapi

Som sagt, erkendes tvangstankerne og -handlingerne af den OCD-ramte, som værende overdrevne og meningsløse, men på grund af den samtidige angst og følelse af uro er de færreste OCD- ramte i stand til at bryde den onde cirkel ved egen hjælp.

Kognitiv adfærdsterapi, der retter sig specifikt mod tvangssymptomerne har vist sig yderst effektiv i behandlingen af OCD. Undersøgelser har vist, at 70 % af de patienter, som gennemgår behandling, oplever en bedring og, at 25 – 40 % slipper helt af med deres symptomer.

Hvordan behandler vi så mennesker, som fastholdes i disse onde cirkler? Hertil har vi inden for den Kognitive adfærdsterapi en række metoder og teknikker, som er udviklet til at bryde cirklerne og danne basis for nye, hensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre – det man  kalder ”kognitiv omstrukturering”.

De vigtigste metoder til dette hedder modellering, eksponering og responsforhindring. Eksponering betyder at blive udsat for – i dette tilfælde for den situation eller genstand, man normalt undgår pga., at den igangsætter tvangstanker.

Modellering er, at vi viser klienten, hvordan øvelsen skal udføres, fx ved selv at røre ved et dørhåndtag uden at vaske hænder. Dette er med til at vise klienten, at øvelsen kan lade sig gøre, og at indgyde tillid til, at vi som psykologer ikke sætter folk til at gøre noget, vi ikke selv ville gøre. Responsforhindring betyder, at man forhindres i at foretage den (tvangs-) handling, man sædvanligvis vil udføre ved konfrontation med angstprovokerende situationer eller genstande.

Konkret kan det fx dreje sig om en OCD-ramt med angst for bakterier, som derfor undgår at røre ved bl.a. dørhåndtag. Eksponering for denne person vil være at røre ved et dørhåndtag, hvorefter han eller hun undlader at vaske hænder – altså anvender responsforhindring. Herved får klienten mulighed for at opleve, at den frygtede konsekvens – sygdom eller død – udebliver, og den oplevede angst daler uden, at man har udført tvangshandlingen.

Man får herved stillet spørgsmålstegn ved den antagelse, at tvangshandlingerne er grunden til, at intet slemt er sket og at de er den eneste mulighed for at få angsten til at dale. Jo flere gange, eksponeringerne og responsforhindringen gentages, jo mindre vil angsten for situationen blive, og jo mere vil klienten begynde at tro på, at situationen ikke er så faretruende.

For at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med OCD, ring på 88 61 31 21 for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.

OCD | Christianshavns Kognitive Psykologklinik